مسئله ۴۹۴

مسئله ۴۹۴

كسى كه خودش واجب‌‌الحج است در سال استطاعت نمى‌‌تواند براى ديگرى در حج اجير شود كه اگر چنان كند اجاره‌‌اش باطل و مديون است و بايد پول حج را به‌‌صاحبش برگرداند، و حج خودش نيز محل اشكال است، گرچه صحتش براى خودش خالى از وجه نيست، زيرا اكنون حج تكليف خود اوست و با نيت براى ديگرى تكليفش عوض نمى‌‌شود و طبعا به‌‌حساب خودش خواهد آمد، مانند اين‌‌كه روزه‌‌ى رمضان را كه بر خودش واجب است به‌‌نيت ديگرى انجام دهد.