مسئله ۴۹۶

مسئله ۴۹۶

اگر كسى بدون منت و يا عسر و حرج به‌‌شما پيشنهاد حج يا عمره‌‌ى واجب كند، در صورتى كه به‌‌زندگى شما لطمه‌‌ى جبران‌‌ناپذيرى نزند پذيرفتن مخارج و وسايل حج يا عمره بر شما واجب مى‌‌شود.