مسئله ۵۰۶

مسئله ۵۰۶

فروشنده و مشترى بايد تصميم خريد و فروش داشته باشند كه در غير اين صورت تجارت نيست. و بالاخره شرط‌‌هايى كه در باب خريد و فروش و هر نوع معامله‌‌ى ديگرى لازم است از آيه‌‌ى «تجارة عن تراض منكم»و «لا توتوا السفهاء اموالكم» استفاده مى‌‌شود كه عقل معاش عرفى و شرعى و رضايت و اختيار و قصد، و ديگر هيچ، اين‌‌ها همه شروط اصلى تمامى معاملات مى‌‌باشند.