مسئله ۵۰۸

مسئله ۵۰۸

اگر معامله‌‌اى بدون رضايت و يا بدون اطلاع طرف معامله انجام گرفت، چنان‌‌چه طرف معامله رضايت دهد از هر زمانى كه معّين كند از همان زمان رضايتش معامله درست است، ولى اگر معامله را رد كرد و يا رضايت نداد از همان حين معامله باطل است، و «و تجارة عن تراضٍ منكم» هنگامى اين معامله را درست مى‌‌كند كه رضايت حاصل گردد، و از همان هنگام رضايت «تجارة عن تراضٍ منكم» حساب مى‌‌شود و نه از آغاز معامله زيرا از روى رضايت نبوده مگر آن‌‌كه طرف معامله بگويد: «معامله را از هنگام انجامش قبول دارم». بنابراين اگر منزلى، مغازه‌‌اى يا اتومبيلى مثلاً يك‌‌ماه پيش مورد معامله قرار گرفته و صاحب اصلى آن از امروز معامله را قبول كند و رضايت دهد، مال‌‌الاجاره، تورم و ساير مزايايى كه دراين يك ماه داشته ملك مالك اصلى خواهد بود.