مسئله ۵۰۹

مسئله ۵۰۹

مال مورد معامله بايستى از نظر جنس و اندازه‌‌اش براى طرفين معلوم باشد كه در غير اين صورت چون مجهول و مورد گول‌‌زدگى و گول‌‌خوردگى است معامله سفيهانه و باطل است.