مسئله ۵۱۱

مسئله ۵۱۱

جنس مورد معامله نبايد مورد حق ديگرى باشد، مانند ملكى كه در گروى ديگرى است و از اين قبيل، و در اين‌‌گونه موارد نيز اگر صاحب حق ـ هرگونه و براى هر زمانى ـ اجازه‌‌اى عقلانى دهد معامله صحيح خواهد بود.