مسئله ۵۱۲

مسئله ۵۱۲

خريد و فروش سه نوع است، يا هر دو مورد معامله نقد مى‌‌باشند، يا هر دو نسيه، و يا يكى نقد و ديگرى نسيه است، در هر سه صورت معامله صحيح است، و در صورت سوم اگر پول نقد است و جنس نسيه معامله سلف است، و اگر جنس نقد است و پول نسيه به‌‌نام نسيه معروف است.