مسئله ۵۱۴

مسئله ۵۱۴

اگر در معامله قيد نسيه نشود بالطبع نقد است، مگر آن‌‌كه مبناى معامله‌‌ى فروشنده بر نسيه و يا نقد چند روزه بوده و خريدار هم اين را بداند.