مسئله ۵۱۶

مسئله ۵۱۶

اگر در رأس مدت مقرر بااين‌‌كه مى‌‌تواند پول را بدهد نداد، در صورتى‌‌كه جنس مورد معامله موجود است مى‌‌تواند معامله را برهم زده جنس را پس بگيرد، و اگر موجود نيست مشابه و يا قيمت روزش را بازپس گيرد.