مسئله ۵۱۸

مسئله ۵۱۸

در معاملات نسيه و سلف‌‌گاه زياده و يا نقصان جنس مورد معامله در برابر ديركرد زمانى پول يا مال است كه مطلقا ربا و حرام است، و گاهى زمان اصلاً دخالتى در زياد و كمى قيمت ندارد، بلكه مثلاً خريد سلف خانه كه نقدا پولش داده شده، به‌‌حساب مدت سلفى خانه كه مثلاً يك سال است مبلغ اجاره‌‌بها كم مى‌‌شود و بقيه پرداخت مى‌‌گردد، و به‌‌عكس اگر اين معامله نسيه باشد كه پولش يك‌‌ساله و تحويل خانه نقد است مبلغ اجاره خانه اضافه مى‌‌شود، و نيز در تورم و يا تنزل مبلغ يا مورد معامله زياد و كمش به‌‌اين حساب حلال است. و اگر تحويل گرفتن پول و يا مورد معامله مخارجى داشته باشد نيز مانند دو مورد بالا اين اضافه ربا نيست، و در هر صورت اضافه‌‌ى غير ربوى كه در مقابل زمان نباشد حرام هم نيست.