مسئله ۵۲۰

مسئله ۵۲۰

در معامله‌‌ى سلف نيز هم‌‌چون نسيه تعيين مدت لازم است، و بايد تمامى پول را نقدا در مجلس معامله بپردازد، كه اگر بخشى از آن را پرداخت و بخش ديگر را به‌‌آينده‌‌اى معلوم و يا مجهول انداخت، اين معامله تنها به‌‌اندازه پولى كه داده درست است و فروشنده نيز مى‌‌تواند معامله را به‌‌كلى برهم زند و درين معامله كم‌‌تر بودن قيمت نقد ربا نيست، بلكه به‌‌حساب عدم دسترسى به‌‌جنس اين كاستى عادلانه است. مانند اين‌‌كه خانه‌‌اى را ـ مثلاً ـ يك ساله خريدارى كند كه قيمتش نقد و تحويلش پس از يك سال است كه اين‌‌جا فقط مى‌‌تواند اجاره بهاى يكساله‌‌اش را استثنا نمايد.