مسئله ۵۲۵

مسئله ۵۲۵

اگر در معامله‌‌اى كه مبنى بر سالم بودن جنس است عيبى بوده و طرف نمى‌‌دانسته از هنگام اطلاع بر اين عيب اختيار فسخ دارد، و در صورت تأخير بدون عذر كه دليل بر رضايت صاحب اختيار فسخ است، اگر جريانى عاقلانه باشد معامله حتمى است، و در صورت سفاهت يا نادانى و يا عدم دسترسى به‌‌فروشنده اختيار فسخ هم‌‌چنان باقى است، البته تا زمانى كه طرف تحمل اين اختيار را داشته باشد، كه در غير اين‌‌صورت معامله باطل است كه برمبناى سفاهت صاحب‌‌اختيار و عدم تحمل طرف است.