مسئله ۵۲۹

مسئله ۵۲۹

اگر مورد معامله حيوان باشد، تا سه روز اختيار فسخ معامله در مورد حيوان باقى است كه خريدار و فروشنده‌‌ى حيوان در اين مدت مى‌‌توانند معامله را فسخ كنند، و اگر حيوانى را با حالت كسالت ـ و طبعا با مبلغ كمترى ـ مى‌‌خرد، به‌‌اين حساب كه ممكن است پيش از سه روز آن را ذبح كند، در مانند چنان جريانى خيار حيوان در كار نيست، كه هدف از خريدنش نگه‌‌داشتن در مدتى بيشتر از سه روز نيست.