مسئله ۵۳۸

مسئله ۵۳۸

جنس مورد معامله بايستى داراى منفعتى حلال و مقدور باشد، بنابراين در صورتى كه تمامى و يا بيشتر منافعش حرام باشد، و يا امكان عادى استفاده از آن را نداشته باشد اين معامله سفهى و باطل است، مگر در صورتى كه تنها بهاى منافع حلال داده شود، و از منافع حرام بهره‌‌گيرى نشود.