مسئله ۵۴

مسئله ۵۴

خون حيوانات حرام گوشتى كه خون جهنده ندارند، مانند مار، مارمولك، پاك است زيرا از عنوان «دماً مسفوحاً» بيرون است، و اگر حلال گوشت هم باشند مانند ماهى اضافه بر پاكى حلال هم هست ولى خون حيوانات حرام گوشت هم چون خود آن ها حرام است.