مسئله ۵۴۰

مسئله ۵۴۰

فروش تمامى چيزهايى كه مصرف آن‌‌ها حرام است، و يا وسيله‌‌ى انجام كارهاى حرام است جايز نيست، در عين حال فروش چيزهاى نجسى كه از آن‌‌ها استفاده‌‌هاى حلال مى‌‌شود مانند كود جايز است ولى فروش چيزهاى پاكى كه يا وسيله‌‌ى حرام است و يا براى انجام كارهاى حرام خريدارى مى‌‌شود جايز نيست.