مسئله ۵۴۳

مسئله ۵۴۳

بيع يا قطعى است كه مدت معينى ندارد، و يا شرطى‌‌است كه فروش مال محدود به‌‌مدتى معين است، مثلاً خانه‌‌اش را دو ساله به‌‌شما به‌‌مبلغى كم‌‌تر از قيمت بيع قطعى مى‌‌فروشد، كه شما فقط دو سال مالكيد، ولى شرطش اين است كه اگر در سر مدت پول شما را نداد اگر بخواهيد مى‌‌توانيد مالك قطعى خانه شويد، مشروط به‌‌اين‌‌كه ما به‌‌التفاوت عادلانه‌‌ى قيمت خانه را نيز بپردازيد.
در چنان معامله‌‌اى شرط اصلى اين است كه قيمت جنس مورد معامله در مدت مقرر عادلانه باشد، و نه به‌‌عنوان كلاه به‌‌اصطلاح شرعى ـ كه خانه‌‌ى ميليونى را به‌‌يك‌‌صد هزار تومان يك ساله خريدارى كند، و چنان‌‌چه براى پول پرداخت شده سودى را در نظر بگيرد كه در برابر اجاره‌‌ى مدت مقرر باشد، اين نيز ربا و حرام است.