مسئله ۵۴۵

مسئله ۵۴۵

اگر دو يا چند نفر در مجموعه‌‌ى مالى مشتركند كه مال هر يك گرچه قيمتش معلوم است ولى بخش خصوصيش معلوم نيست، و در اين مجموعه پخش است، چنان‌‌چه با كمك يكديگر با اين رأس‌‌المال مشترك معاملاتى انجام دهند و تقريبا فعاليتشان با هم يكسان باشد، هر يك از آن‌‌ها حق دارد بخشى از سود و زيان را به‌‌مناسبت درصد مال‌‌الشركه بردارد يا بپردازد، و چنان‌‌كه خريد و فروش صيغه‌‌ى مخصوصى ندارد، شركت هم چنان است كه تنها بايد براى شريكان معلوم باشد كه مقصودشان شركت است.