مسئله ۵۴۶

مسئله ۵۴۶

مقتضاى عدالت در سهام سرمايه، تقسيم شرعى بهره و زيان است و هر قراردادى كه برخلاف آن منعقد شود باطل است، مگر در صورتى كه بعضى از شركا به‌‌حساب فعاليت يا راهنمايى‌‌هاى بيشتر مقرر گردد سود بيشترى ببرد و يا زيان كم‌‌ترى را متحمل شود.