مسئله ۵۵۶

مسئله ۵۵۶

اگر كارگر ـ در صورت اختيار فسخ ـ بخشى از كار را انجام داده طرف معامله در صورتى مى‌‌تواند قرارش را برهم زند كه مطابق توافق او مزد همان اندازه را به‌‌او بپردازد و او هم بپذيرد، و اگر كارگر بخواهد آن را ناتمام گذارد، در صورتى مجاز است كه اين ناتمامى اضافه بر توافق، زيانى به‌‌طرف مقابل نرساند، مثلاً كار عمل جراحى را ناتمام گذارد و از اين‌‌رو خطرى متوجه طرف مقابل شود كه اين‌‌جا روى دو اصل لزوم عقد، و زيان فسخش ـ واجب است در صورت امكان كارش را به‌‌پايان رساند، و حق مطالبه‌‌ى مزد بيشتر را هم ندارد، مگر آن‌‌كه معلوم شود مبلغ مقرر شده كم‌‌تر از حق معمولى چنان عملى است كه الزاما در اين صورت بايد كار را به‌‌اتمام رساند و حق دريافت حق عادلانه‌‌ى خود را دارد.