مسئله ۵۵۷

مسئله ۵۵۷

اگر ناتمام گذاردن كار مقرر نه براى طرف معامله ضرر دارد و نه هيچ نفعى، كه در صورت ناتمامى بايستى اين كار از سرگرفته شود، اين‌‌جا اگر كارگر بدون عذر شرعى كارش را ناتمام گذارد هرگز حقى بر صاحب‌‌كار ندارد، زيرا اصل قرارداد در مورد اتمام كار بوده و اگر هم بخش‌‌پذير باشد اكنون اين بخش انجام شده با فرض ياد شده ناچيز است و سهمى از مزد مقرر را ندارد، ولى اگر اين كارِ نيمه‌‌تمام قابليّت اين را دارد كه ديگرى دنباله آن را شروع نموده و به‌‌پايان رساند مانند ساختمانى كه بناى سفت كارى آن را تمام كرده و نيمه كاره رها كند، و يا سيمان‌‌كارى كه مقدارى از ديوارها را سيمان كرده و بقيه را ناتمام گذارد در اين قبيل كارها بايستى حق متعارف كارگر پرداخت گردد.