مسئله ۵۵۹

مسئله ۵۵۹

۵۵۹ـ اگر صاحب زمين با زارع شرط كند كه فلان مقدار معين از جنس مزروعى در اختصاص او باشد و بقيه را با درصد تعيين شده تقسيم كند، اين قرارداد باطل است، مگر در صورتى كه معلوم باشد مفت‌‌خوارى در كار نيست.