مسئله ۵۶۳

مسئله ۵۶۳

حق اولويت زمين سه مرحله‌‌اى است كه نخست تحجير: ديوار كشيدن،* سپس تعمير: آباد كردن و مهيا نمودن براى بهره‌‌بردارى، و در آخر احياء: زنده كردن، كه حالت بهره‌‌گيرى است، چه زراعت باشد و چه ساختمان و يا مانند اين‌‌ها، و اين اولويت‌‌ها در اين مراحل داراى درجاتى است كه در عين اختلافشان در اين‌‌كه هيچ‌‌كدام باعث ملكيت زمين نمى‌‌شوند برابرند.