مسئله ۵۶۸

مسئله ۵۶۸

قرض دادن خود يكى از برجسته‌‌ترين اعمال خداپسندانه است كه از هبه و هديه نيز به‌‌مراتب بهتر و برتر است، زيرا اين‌‌ها احيانا تنبل پرورند، ولى قرض موجب واداشتن به‌‌كار و تلاش است، و انتظار داشتن هرگونه فايده‌‌اى چه مادى و چه معنوى از غير خدا در قرض حرام است ولى قرض دادن ربوى صددرصد كور و مفت‌‌خوارى است كه گيرنده‌‌ى قرض ربوى چه كم يا زياد سود كند و يا هرگز سودى هم نبرد و يا در عين كاردانى و امانت‌‌دارى بخشى و يا تمامى پول از دستش برود، در هرصورت مالك پول مبلغ مقرر ربا را با اصل مالش از قرض‌‌گيرنده مطالبه و دريافت مى‌‌كند! ولى در مضاربه ـ چنان‌‌كه گذشت ـ هرگز چنين نيست.