مسئله ۵۷۱

مسئله ۵۷۱

گيرنده‌‌ى قرض در صورتى مى‌‌تواند قرض بگيرد كه هم نيت پرداختنش را و هم توان آن را در موعد مقرر داشته باشد، كه اگر يكى از اين دو يا بدتر كه هر دو شرط نباشد، خود اين قرض گرفتن از نمونه‌‌هاى مفت‌‌خوارى است.