مسئله ۵۷۲

مسئله ۵۷۲

طلب‌‌كار حق ندارد پيش از وقت مقرر طلبش را از بدهكار مطالبه كند و به‌‌هنگام سررسيد حق مطالبه دارد، و اگر بدهكار به‌‌هنگام سررسيد خواست بدهى خود را بپردازد بستان‌‌كار لازم است قبول كند، مگر آن‌‌كه بدهكار بپذيرد كه هر اندازه‌‌اى بستان‌‌كار مايل است در پرداخت طلبش تأخير شود.