مسئله ۵۷۵

مسئله ۵۷۵

اگر در پيمانه و وزن شرط است كه يكى بر ديگرى فزونى نيابد، كه اگر از يك جنس و يا از يك اصل باشند و پيمانه يا وزن يكى بر ديگرى فزونى يابد ربا و حرام است، اين‌‌جا مقصود فزونى ارزشى است و نه تنها اندازه‌‌ى پيمانه و وزن مال، و اختصاص پيمانه و وزن به‌‌اين جريان از اين باب است كه اين دو از نمودهاى مشخص براى برابرى يا نابرابرى دو جنس مورد داد و ستد مى‌‌باشند.