مسئله ۵۷۸

مسئله ۵۷۸

كليه‌‌ى سودهايى كه در برابر عمل‌‌كرد گيرنده‌‌ى سود است اگر به‌‌طور عادلانه باشد حلال است مثلاً اگر براتى به‌‌كسى بدهد كه در شهر ديگر دريافت كند، چون اين تحويل و تحول مستلزم كاركردى هست، داد و ستد مبلغى عادلانه و زيادتر به‌‌تحويل گيرنده‌‌ى بروات مانعى ندارد، و همين‌‌گونه است صندوق قرض‌‌الحسنه كه كارمندانى دارد، كه اگر تنها به‌‌عنوان كارمزد واقعى ـ و نه به‌‌حساب كم و زيادى مدت و يا پول ـ چيزى از وام‌‌گيرندگان دريافت كند ربا و حرام نيست، چنان‌‌كه به‌‌حساب زمان بيشتر كه مستلزم مراجعات زيادتر بستان‌‌كار است زحمت بيشترى براى كارمندان بانك دارد و در نتيجه كارمزد بيشترى دريافت مى‌‌كند ولى اين كارمزد اندك هم در كم و زياد وام يكسان است.