مسئله ۵۸

مسئله ۵۸

 منى انسان كه با شهوت از بدن خارج شده باشد برحسب احاديثى از پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم و ائمه عليها السلام نجس و جنابت آور است.