مسئله ۵۸۲

مسئله ۵۸۲

برخلاف معروف رباى ميان پدر و فرزند، زن و شوهر و بالاخره كافر و مسلمان، نيز حرام است، و به‌‌خصوص در دو تاى اول حرام‌‌تر مى‌‌باشد كه خودش مفت‌‌خوارى برخلاف انتظار بيشترى است*. و روايات هم در اين باره متضاد است كه موافقش با قرآن حرمت آن است، و مخالفش مانند «لاربابين الوالد والولد» كه بين پدر و مادر ربا را نفى مى‌‌كند، به‌‌معناى حليّت آن نيست، بلكه در برابر خيال حليّت آن است كه اين‌‌جا هم «لاربا» است، به‌‌اين معنى كه ربا ـ برخلاف خيال حليّتش ـ اين‌‌جا هم حرام است، و از نظرى تحليلى كه حرمت ربا كلاً برمبناى «اكل بالباطل» و مفت‌‌خوارى است اين خود از نزديك‌‌ترين كسان انسان در بعد بيشترى از مفت‌‌خوارى است كه نسبت به‌‌اينان ـ به‌‌ويژه فرزندان ـ كه شايسته‌‌ى محبت بيشترى مى‌‌باشند موجب ناراحتى بيشترى است، و نسبت به‌‌كافران هم كه به‌‌جاى جلب نظرشان موجب بعد بيشترى از اسلام است، كه با يك دست بخشى از زكات به‌‌جهت جلب قلوبشان به‌‌آن‌‌ها پرداخت شود، و با دست ديگر ربا گرفتن از ايشان موجب تنفر قلوبشان گردد!!! به‌‌ويژه كافرانى كه در شرع خود ربا را حرام مى‌‌دانند مانند يهوديان و نصرانيان.