مسئله ۵۸۶

مسئله ۵۸۶

يكى از خصوصيات گروگان اين است كه اگر بدهكار وامى را كه گرفته در سررسيدش نپردازد، بستان‌‌كار مى‌‌تواند به‌‌هر وسيله‌‌ى شايسته‌‌اى طلب خود را دريافت كند كه گروگان را اجاره دهد يا گرو گذارد و يا در صورتى كه اين دو ممكن نشد در صورت ناچارى مى‌‌تواند آن را بفروشد و اگر تتمه‌‌اى ماند به‌‌بدهكار بپردازد، و در تمامى اين‌‌گونه تصرفات لازم است رعايت كامل اين امانت را منظور دارد و بهتر اين است كه در آغاز با بدهكار اين شرط را بكند كه اگر وام را در سررسيدش نپرداخت بتواند با يكى از اين وسايل آن را دريافت كند، ولى اگر هم چنان شرطى را نكند مقتضاى اصل گروگان بودن همين است كه گيرنده‌‌اش هم بتواند در روز مبادا از آن به‌‌جاى وامى كه داده استفاده كند، و اگر هم مالك گروگان شرط كند كه هرگز گروگان به‌‌جاى وام محسوب نگردد چنان گروگانى هرگز ارزشى ندارد و در نتيجه وامش درست نيست، زيرا يكى از شرائط وام‌‌دادن اطمينان به‌‌بازگشت وام است كه گروگان خود بهترين تضمين براى چنان اطمينانى است.