مسئله ۵۸۷

مسئله ۵۸۷

چون اصل گروگان به‌‌حساب اطمينان است بنابراين چنان‌‌كه در آيه‌‌ى مربوطه است «فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ»گروگان بايستى در اختيار بستان‌‌كار باشد، و نه آن‌‌كه از آن بهره‌‌گيرى كند، بلكه تنها اين گروگان در اختيار اوست كه موجب اطمينان او مى‌‌گردد، كه اگر در اختيار او نباشد رهن نخواهد بود و احكام رهن را هم نخواهد داشت، ولى اگر مالك گروگان بدون منظور داشتن وام اجازه‌‌ى تصرف در گروگان را به‌‌بستانكار بدهد در اين صورت تصرفش نيز حلال است.