مسئله ۵۸۹

مسئله ۵۸۹

چون گروگان امانت است، بنابراين اگر بدون تقصير و كوتاهى گروگيرنده نقصى در آن پيدا شود و يا از بين برود چيزى برعهده‌‌ى او نيست و طلبش هم‌‌چنان باقى است، زيرا «ما عَلَى الُْمحْسنينَ مِنْ سَبيلٍ»(سوره‌‌ى توبه، آيه‌‌ى ۹۱) تمامى اقسام امانت‌‌هاى براساس احسان را شامل است، گرچه امانت اين‌‌گروگان به‌‌نفع بستان‌‌كار است، ولى در عين حال به‌‌نفع بدهكار نيز هست كه بدين وسيله وامى را گرفته و مالش هم نزد بستانكار محفوظ است.