مسئله ۵۹۲

مسئله ۵۹۲

كسى كه از حفظ امانت ناتوان است نبايد امانت‌‌دارى كند، مگر اين‌‌كه حال خود را به‌‌مالك آن مال گزارش دهد و با اين وصف مالك هم موافق چنان امانت دارى باشد، جز در صورتى كه موافقت مالك سفيهانه باشد و اين در صورتى است كه خودش يا ديگرى بهتر مى‌‌توانند اين مال را نگهبانى كنند، در عين حال به‌‌ديگرى كه چندان توانايى حفظ آن را ندارد پيشنهاد مى‌‌كند، نه اين پيشنهاد مشروع است و نه پذيرفتن آن، مگر در صورتى كه شما كه توانايى حفظ اين امانت را ندارى ولى از صاحب مال و ديگرانى كه در دسترس مى‌‌باشند بهتر مى‌‌توانى امانت‌‌دارى كنى كه در اين صورت پذيرفتن اين امانت جايز بلكه براى حفظ مال مسلمان در صورت امكان و توان واجب است.