مسئله ۵۹۵

مسئله ۵۹۵

اگر صاحب امانت بميرد و يا ديوانه يا سفيه گردد، در صورت اول بايستى امانت را به‌‌وارثانش تحويل دهد، و در صورت دوم و سوم بايد آن را به‌‌وليش واگذارد، و اگر خودش شايسته‌‌ى اين ولايت و حفاظت است خود از آن نگهبانى كند.