مسئله ۵۹۸

مسئله ۵۹۸

تمامى شرائطى كه در طرفين و موارد هر معامله‌‌ى ديگرى لازم است اين‌‌جا هم بدون كم و كاست مقرر است به‌‌جز آن‌‌چه طبع ويژه‌‌ى اجاره مقتضى آن است.