مسئله ۵۹۹

مسئله ۵۹۹

مورد اجاره نبايد براى مصرف حرام باشد، و اگر هم اجاره‌‌دهنده بداند مستأجر آن را براى مصرف حرام مى‌‌خواهد حرام است آن را به‌‌او اجاره دهد، زيرا اين اجاره از نمونه‌‌هاى تعاون بر اثم و طبق نص آيه‌‌ى «وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَ الْعُدْوانِ» (سوره‌‌ى مائده، آيه‌‌ى ۲) حرام است.