مسئله ۶۰۰

مسئله ۶۰۰

اگر خانه يا مغازه و يا هر چيز ديگرى را به‌‌اين شرط اجاره دهد كه تنها خود مستأجر از آن استفاده كند، مستأجر نمى‌‌تواند آن را به‌‌ديگرى حتى زن يا شوهر يا فرزندش اجاره دهد گرچه خودش هم با آن‌‌ها در استفاده‌‌ى از اين مال شريك شود.