مسئله ۶۰۲

مسئله ۶۰۲

جنس مورد اجاره را در صورتى مى‌‌تواند به‌‌اجازه‌‌ى مالك به‌‌ديگرى اجاره دهد كه بهاى اجاره را اضافه نكند، مگر در صورتى كه بهاى اجاره به‌‌خودى خود برحسب شرائط زمان و مكان زيادتر شده باشد، و يا مستأجر كارى بهادار روى جنس مورد اجاره كرده باشد، و يا بالاخره كوشش بهادارى در موردش نموده كه بر ميزان عدالت براى او استحقاق اجرت بيشتر آورده است، و در صورتى كه به‌‌هيچ‌‌وجه استحقاق اجاره بهاى بيشترى را ندارد، اجاره‌‌اش به‌‌مبلغ بيشتر اجاره‌‌ى ربوى و حرام است، و چنان‌‌كه پيش از اين گذشت ربا كه بخشى از بخش‌‌هاى مفت‌‌خوارى است بدون استثنا در تمامى معاملات حرام است.