مسئله ۶۰۳

مسئله ۶۰۳

در اجاره كه از معاملات لازم است بايستى مورد اجاره و مدتش معين شود و طرفين به‌‌جز در مواردى معين حق برهم زدنش را ندارند.