مسئله ۶۰۴

مسئله ۶۰۴

اجاره با هيچ وسيله و پيش آمدى برهم نمى‌‌خورد مگر آن‌‌كه استفاده‌‌ى مطلوب و قراردادى از مورد اجاره ناممكن گردد، و يا طرفين با هم در فسخش توافق كنند، و يا از بعضى شروط صحت اجاره تخلف گردد.