مسئله ۶۰۵

مسئله ۶۰۵

اگر مؤجر يا مستأجر بميرد اين‌‌جا هم اجاره برهم نمى‌‌خورد، زيرا مؤجر ملكش را در محدوده‌‌ى معينى به‌‌مستأجر اجاره داده، و اگر هم مالك اين ملك را بفروشد و يا بميرد و به‌‌وارث برسد، در هر صورت در مدت مقرر اجاره‌‌ى اين ملك هم‌‌چنان باقى بوده و هرگز وجهى براى باطل شدن مورد اجاره وجود ندارد، ـ مانند بيع شرط ـ مگر در صورتى كه اجاره ـ در عين موقت بودنش ـ مقيد به‌‌استفاده‌‌ى خود مستأجر و يا تا زمان زنده بودن مؤجر يا مستأجر باشد كه در اين دو صورت با مرگ مؤجر و يا مستأجر اجاره باطل مى‌‌شود، ولى در غير اين دو صورت وجهى براى باطل شدن اجاره نيست.