مسئله ۶۰۶

مسئله ۶۰۶

جنس مورد اجاره خود امانتى است در دست مستأجر به‌‌خصوص اين‌‌كه اجرتى هم در برابرش داده يا مى‌‌دهد و تا هنگامى كه در آن خيانت و يا در نگه داريش كوتاهى نكرده، و از شرط يا شرائطى كه در اجاره لفظى و يا غير لفظى بوده هيچ‌‌گونه تخلف ننموده، در اين‌‌گونه موارد اگر بدون كوتاهى ناقص يا تلف گردد برعهده‌‌ى او نيست، مخصوصا در مورد نقص و يا تلفى كه لازمه‌‌ى عادى استفاده‌‌ى مربوطه از مورد اجاره است؛ مانند سائيده شدن موزائيك خانه و يا كهنه شدن در و ديوار و پنجره و امثال اين‌‌ها.
و بالاخره مال امانتى سه قسم است، يكى امانتى كه براى نگه‌‌داشتنش نه چيزى گرفته و نه چيزى داده است، دوم امانت اجاره‌‌اى كه در مقابل مالى هم مى‌‌دهد، و سوم امانت گروگان گرچه بيشتر به‌‌سود خود امانت‌‌دار است كه در هر سه مورد مشمول آيه‌‌ى «ما على المحسنين من سبيل»(سوره‌‌ى توبه، آيه‌‌ى ۹۱) است. و در صورت تلف يا نقصش جبرانى در كار نيست، و در هر سه‌‌گونه امانت اگر نقص يا تلف از جهت كوتاهى و يا ناشايستگى در نگهبانى آن باشد در اين صورت امانتدار ضامن است.