مسئله ۶۰۹

مسئله ۶۰۹

پرداخت اجاره‌‌بها برحسب قرار عادلانه‌‌ى قبلى است كه اگر مقرر شد اجاره بهاى همه‌‌ى مدت نقد پرداخت شود حق تأخير ندارد، و يا اگر قرار شد ماهيانه و يا به‌‌هر طورى ديگر بپردازد، بايستى همان‌‌گونه كه مقرر فى‌‌مابين شده، عمل گردد.