مسئله ۶۱۰

مسئله ۶۱۰

اگر تأخير اجاره‌‌بها بدون عذر باشد مالك مى‌‌تواند اجاره را فسخ كند و اگر در تأخيرش معذور است قاعده‌‌ى «فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ» (سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۸۰) جارى است كه مالك بايستى به‌‌مستأجر مهلتى بدهد كه بتواند به‌‌وجه مشروع و بيرون از عسر و حرج اجاره‌‌بهايش را بپردازد، مگر در صورت عسر صاحب ملك كه اين مهلت هم نيست، و اگر مستأجر حساب نكرده اجاره كرده، و توان خود را در اين اجاره در نظر نگرفته، و يا بدتر كه مى‌‌دانسته نمى‌‌تواند اجاره‌‌بها را در موعد مقررش بپردازد، در اين‌‌گونه موارد اين قاعده جارى نيست و مالك حق دارد اجاره را فسخ كند.