مسئله ۶۱۲

مسئله ۶۱۲

چنان‌‌كه مستأجر احيانا حق سر قفلى دارد، مالك نيز مى‌‌تواند از مستأجر حق سرقفلى بگيرد، و اين حق سرقفلى تنها به‌‌حساب موقعيت مخصوصى است كه براى ملك پيش آمده و يا پيش مى‌‌آيد، كه اضافه بر اجاره بهاى معمولى حق اضافه‌‌اى هم براى ملك منظور مى‌‌گردد كه احيانا از بهاى ملك ـ تا چه رسد به‌‌اجاره‌‌اش ـ گران‌‌تر مى‌‌شود.