مسئله ۶۱۳

مسئله ۶۱۳

اگر مستأجر بدون عذر از مورد اجاره بهره‌‌بردارى نكند اجاره هم‌‌چنان به‌‌قوت خود باقى است، و اگر هم معذور باشد ولى ملك از قابليت استفاده نيفتاده باز هم بايستى اجاره‌‌بها را بپردازد، و اين‌‌جا جاى اين است كه بتواند ملك مورد اجاره را براى هدر نرفتن مالش به‌‌ديگرى اجاره دهد، و اگر مالك اجازه نداد مقتضاى عدالت اين است كه اجاره را برهم زند، مگر در صورتى‌‌كه به‌‌زيان مالك تمام شود كه بايستى ميانگين زيان در اين ميان با مصالحه‌‌اى عادلانه تقسيم شود.