مسئله ۶۱۶

مسئله ۶۱۶

حدود اختيارات وكيل و زمان وكالتش برحسب قرارداد طرفين مقرر مى‌‌گردد، و وكيل حق ندارد از آن سرپيچى كند، و در صورت تخلف اگر زيانى متوجه به‌‌موكل شود بايستى خود وكيل متحمل گردد، و اگر هم نفعى عايدش شود وكيل در آن نفع سهمى ندارد و فقط حق‌‌الوكاله را دريافت مى‌‌كند.