مسئله ۶۱۸

مسئله ۶۱۸

كارهايى كه وكيل در حدود وكالتش انجام مى‌‌دهد پيش از اطلاع بر عزلش به‌‌طور كلى درست و پابرجا است، كه اگر موكل عزلش كند تا هنگامى كه اطلاع بر عزل نيافته تمامى كارهايى كه براساس و حدود وكالتش انجام داده شرعا درست و غير قابل فسخ است.