مسئله ۶۲

مسئله ۶۲

اگر به يكى از چند چيز كه نجس ميان آن هاست چيز ديگرى كه مرطوب است برخورد كند، اين برخوردكننده پاك است زيرا موردش مشكوك مى باشد، ولى اگر با همه ى آن ها با رطوبت برخورد كند متنجس خواهد بود. مگر اين كه مورد شك متنجس باشد كه برخوردش- مگر با انتقال- آن چيزى را متنجس نمى كند. چون مُتَنَجِّسْ كلًا مُنَجِّس نيست.